Advokátska kancelária.
Kompletné právne služby.

Občianske právo

 • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní a iných podaní v konaniach pred súdmi a inými orgánmi
 • Vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a k nim súvisiacich listín (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, dohoda o vyporiadaní BSM, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, dohoda o zrušení vecného bremena, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a pod.)
 • Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Právna pomoc spotrebiteľom vo veciach ochrany spotrebiteľa
 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Posúdenie vymáhateľnosti, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, nárokov na náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia
 • Riešenie majetkových a susedských sporov
 • Ochrana osobnostných práv
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov

Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Vypracovanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletému
 • Poradenstvo a zastupovanie v konaniach o úprave styku rodičov s dieťaťom
 • Poradenstvo a zastupovanie v konaniach o výživnom (určenie, zvýšenie a zníženie výživného, zrušenie vyživovacej povinnosti)
 • Právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti rodinného práva

Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov
 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.)
 • Skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)
 • Zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu a pod.)

Dedičské právo

 • Poradenstvo v oblasti dedičského práva
 • Vypracovanie závetu, návrhu na dodatočné konanie o dedičstve – prejednanie novoobjaveného majetku, a pod.
 • Zastupovanie v dedičskom konaní

Správne právo

 • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány
 • Zastupovanie klientov v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy

Obchodné právo

 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností
 • Vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti obchodného práva
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom, daňovými úradmi a inými orgánmi štátnej správy
 • Posúdenie vymáhateľnosti, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych zmluvných vzťahov
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti obchodného práva

Exekučné právo

 • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie
 • Poradenstvo, zastupovanie oprávnených a povinných v exekučnom konaní