Obchodné právo

 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností
 • Vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti obchodného práva
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom, daňovými úradmi a inými orgánmi štátnej správy
 • Posúdenie vymáhateľnosti, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych zmluvných vzťahov
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti obchodného práva

Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dedičské právo

 • Poradenstvo v oblasti dedičského práva

Správne právo

 • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

Občianske právo

 • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní

Exekučné právo

 • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.