Občianske právo

 • Príprava a spisovanie žalôb, návrhov, odvolaní, dovolaní a iných podaní v konaniach pred súdmi a inými orgánmi
 • Vypracovanie alebo pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a k nim súvisiacich listín (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, dohoda o vyporiadaní BSM, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, dohoda o zrušení vecného bremena, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a pod.)
 • Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Právna pomoc spotrebiteľom vo veciach ochrany spotrebiteľa
 • Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Posúdenie vymáhateľnosti, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, nárokov na náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia
 • Riešenie majetkových a susedských sporov
 • Ochrana osobnostných práv
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov

Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov

Dedičské právo

 • Poradenstvo v oblasti dedičského práva

Správne právo

 • Poradenstvo a vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány

Obchodné právo

 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností

Exekučné právo

 • Príprava a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie

Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní

Kontaktujte nás ešte dnes

Pozrieme sa na to, čo pre vás vieme urobiť.